Áskriftarskilmálar GHJ útgáfu ehf.

Skilmálar þessir gilda fyrir áskrift að VEIÐISLÓÐ sem er áskriftarhlutinn á votnogveidi.is.

Uppsagnarfrestur ótímabundinna áskriftarsamninga er einn mánuður og uppsögn skal miðast við mánaðamót. Tímabundnir áskriftarsamningar skulu vera óuppsegjanlegir á samningstímanum. Áskrift er bindandi þar til henni er sagt upp með símtali, tölvupósti, skriflega eða á annan sannanlegan hátt á skrifstofu félagsins.

Áskriftargjald hvers mánaðar er greitt eftir á samkvæmt þeim gjaldskrár- og uppgjörsreglum sem eru í gildi á hverjum tíma hjá GHJ-útgáfu. Gjalddagi áskriftargjalds er 1. dagur næsta mánaðar og eindagi 15 dögum síðar. Hafi áskrift ekki verið greidd mánuði eftir útgáfu reiknings stöðvast áskrift sjálfkrafa allt þar til áskriftarskuld er að fullu greidd.

DalPay Retail er endursöluaðili fyrir GHJ-útgáfu ehf. og á kreditkortayfirliti þínu mun standa „dalpay.is +354 412 2600

GHJ-útgáfa áskilur sér rétt til verðbreytinga á áskriftargjaldi VEIÐISLÓÐAR án fyrirvara, en þó þannig að verðbreyting verði tilkynnt með auglýsingu eða frétt á VEIÐISLÓÐ.

Áskrifanda að VEIÐISLÓÐ er óheimilt að nýta efni úr blaðinu nema til einkanota. Öll afritun, fjölritun og endurbirting er óheimil í hvaða formi sem er.

Áskrifanda ber að tilkynna til GHJ-útgáfu allar breytingar á áskriftarupplýsingum er hann varða, s.s. aðgengi eða öðrum upplýsingum sem mikilvægar eru til að áskriftin nýtist.

Kjósi áskrifandi sem greiðir áskriftargjaldið reglulega að gera breytingar á áskrift, hvort heldur er varðandi samsetningu áskriftar sem greitt er fyrir eða greiðslumáta áskriftargjaldsins, ber honum að tilkynna slíkar breytingar til GHJ-útgáfu. Tilkynning skal berast eigi síðar en 13. dag næsta mánaðar á undan þeim mánuði sem breytingunum er ætlað að taka gildi.

GHJ-útgáfa áskilur sér rétt til þess að breyta áskriftarskilmálum þessum. Breytingar skulu kynntar áskrifendum með að minnsta kosti eins mánaðar fyrirvara á heimasíðu félagsins sem nú er á netslóðinni www.votnogveidi.is. Kynnt skal í hverju breytingarnar felast og réttur áskrifanda til þess að segja samningi upp án frekari fyrirvara vegna breytinganna.

Stöðvi áskrifandi áskrift áskilur GHJ-útgáfa sér rétt til að eiga í markaðssamskiptum við viðkomandi í gegnum síma, markpóst eða tölvupóst, í samræmi við ákvæði persónuverndarlaga nr. 77/2000 og fjarskiptalaga nr. 81/2003. Með því að gerast áskrifandi og undirgangast þannig þessa áskriftarskilmála óskar áskrifandi eftir slíkum markaðssamskiptum og heimilar GHJ-útgáfu þau þrátt fyrir ákvæði framangreindra laga. Áskrifanda er heimilt að afþakka slík markaðssamskipti með sama hætti og áskrift er sagt upp.

Brjóti áskrifandi gegn áskriftarskilmálum þessum er GHJ-útgáfu heimilt, án fyrirvara, að stöðva aðgengi hans og krefjast greiðslu skaðabóta skv. almennum reglum íslensks skaðabótaréttar.

Það skal ekki teljast vanefnd GHJ-útgáfu á áskriftarskilmálum ef fyrirtækinu er ókleift að efna skuldbindingar sínar vegna óviðráðanlegra ytri aðstæðna.

Áskriftarskilmálar þessir gilda frá 1. janúar 2017.

Ágreiningsmál vegna þessara skilmála skal reka fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.